Loading...

Profil obstarávateľa

Zverejňovanie

Profil obstarávateľa

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Verejný obstarávateľ: Obec Hubová

Sídlo: Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

IČO: 00 315 214

DIČ: 2020589549

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Ružomberok

Číslo účtu v tvare IBAN: SK37 0200 0000 0000 1992 4342

Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Nechaj – starosta

E-mail: obec.hubova@mail.telekom.sk

Telefón: 044/ 43 91 208

 

Obec Hubová je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Click to listen highlighted text!