Loading...

Obecný úrad

Správa obce

Obecný úrad Hubová

Symboly obce

                                                                                                         

 

 

  • Project Image
  • Project Image

Informácie

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení:

- obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

 

Obecný úrad najmä

a)

zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b)

zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,

c)

vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,

d)

vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.


Prácu obecného úradu riadi starosta. V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

Click to listen highlighted text!