Loading...

Kontrolór obce

Správa obce

Kontrolór obce

Povinnosti a kompetencie
starosta_obce

Kontakt

Telefón:
E-mail:

PhDr. Zuzana Štoberová

Kontrolór obce

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.16a) (2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou a) poslanca obecného zastupiteľstva, b) starostu, c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďova-teľom alebo zakladateľom je obec, d) iného zamestnanca obce, e) podľa osobitného zákona.

Click to listen highlighted text!