Loading...

Členovia

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Členovia
clen

Bc. Štefan Kašák

Člen
clen

Ing. Ján Galan

Člen
clen

Mária Prídavková

Člen
clen

Marek Babic, PhD.

Člen

pppp

clen

Mgr. Daniela Klencová

Člen
clen

Ing. Dominik Olos

Člen
clen

Ing. Roman Marhofer

Člen
clen

Katarína Sidorová

Člen

Povinnosti obecného zastupiteľsta

369/1990 Zb. §12

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá
upravuje osobit-ný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupi-teľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na
štyri roky.
(2) Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou
a) starostu,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
a) podľa osobitného zákona.10b)
(3) Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupi-teľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:
a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.
(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a
kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu
uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,11)
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestne-ho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
a) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
f) uznášať sa na nariadeniach,
g) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
h) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
i) zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
b) schvaľovať poriadok odmeňovania zamest-nancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu,11a) ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
c) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a
zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce
v právnickej osobe,
j) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
k) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
l) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vy-znamenania a ceny,
m) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Click to listen highlighted text!