Loading...

Pozvánka na OZ

13. marca 2018
Blog Post 1

Pozvánka na OZ

                                        P O Z V Á N K A

 

 

     V zmysle zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás pozývam

  na    zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa   15.03.2018 (štvrtok) o 17,30   hod. na Obecnom úrade.

 

 

  P r o g r a m: 

           

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2017
 5. Hospodárenie za 4. Q 2017, Záverečný účet obce za r. 2017
 6. Inventarizácia majetku
 7. Žiadosť o dotáciu od CVČ Elán
 8. Zásady odmeňovania poslancov OZ
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Anna Bražinová
 10. Kúpna zmluva – prevod prostriedkov z RF na kúpu pozemkov
 11. Stavebné úpravy
 12. Rôzne

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Stanislav Nechaj   v.r.

                                                                                                           starosta  obce  

 

Prečítaj nahlas !