Loading...

Hrobové miesta

20. októbra 2017
Blog Post 1

Hrobové miesta

 

Obec Hubová, ako správca cintorína, oznamuje občanom, že v podľa § 21 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z. /zákon o pohrebníctve/ právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. V tejto súvislosti vyzývame občanov, ktorí nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, aby prišli na obecný úrad nájomnú zmluvu uzavrieť.

Cenník hrobových miest od 01.11.2017

jednohrob:  15,- €

dvojhrob:    30,- €

trojhrob:      45,- €

Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie desať rokov.

Prečítaj nahlas !